Disclaimer

Share

Alhoewel StOMbP uiterst zorgvuldig met informatie is omgesprongen, kan informatie op deze website verouderd of incorrect zijn. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden.
StOMbP kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel, waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Vrijwilligers en bestuursleden van StOMbP die mails beantwoorden zijn geen professionele hulpverleners. Zij kunnen uw vragen alleen beantwoorden uit eigen ervaringen, of uw vraag doorsturen naar professionele hulpverleners. StOMbP sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site. StOMbP is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van deze website verkregen is.

StOMbP staat niet garant voor de opgedane beweringen. Met het oog op al bovenstaande wordt de bezoeker altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor het gebruik van via deze website verkregen informatie.

Share