Over de stichting

Stichting Overlevers Münchhausen by Proxy (StOMbP)

Visie: Ieder kind heeft het recht om op te groeien en zich te ontwikkelen in een veilige en gezonde leefsituatie.
Missie: Zoveel mogelijk mensen bereiken  door meer bekendheid te geven aan MbP. Het slachtoffer moet gezien en gehoord worden!

Wie wij zijn

Münchhausen by Proxy, oftewel Pediatric Condition Falsification, is een ernstige vorm van kindermishandeling waarbij (vaak) de moeder haar kind mishandelt. De pleger verzint, verergert of veroorzaakt een psychische, sociale of lichamelijke afwijking/ziekte bij het slachtoffer, om zo zelf aandacht te krijgen van medisch personeel. Sinds 2009 zet StOMbP zich in met een onbetwistbare visie en missie! Een sterk team, dat op educatieve wijze voorlichting en training geeft, adviseert en ondersteunt; professioneel en met passie, toegankelijk voor een ieder vanuit privé- of zakelijke setting.

Ramona de Groot

Als GZ-psycholoog ben ik 10 jaar werkzaam in de jeugdhulpverlening en ben ik in aanraking gekomen met schrijnende gevallen van kindermishandeling, zo ook met MbP/PCF. Om mijzelf hierin goed te verdiepen en situaties waarin dit van toepassing goed te kunnen herkennen, heb ik contact gezocht met Nina Blom. Een prachtige vrouw die uit haar benarde situatie gered is hetgeen ik andere kinderen ook gun. Ik richt mij in mijn eigen praktijk op diagnostiek en behandeling, van kinderen en (jong)volwassenen. Hierin vind ik authenticiteit en een positieve, oplossingsgerichte benadering van groot belang. Daarnaast lever ik graag, met een grote toewijding, mijn bijdrage aan het vergroten van bekendheid van zaken die ik relevant vind. Ieder kind heeft recht op veiligheid, bescherming en onderwijs, spel en passende zorg. Kindermishandeling dient dan ook teruggedrongen te worden en derhalve lever ik graag een bijdrage aan de ambities en de doelstelling van StOMbP. Op vrijwillige basis ondersteun en adviseer ik het bestuur van StOMbP waar het de inhoudelijke kant van de werkzaamheden betreft. Ook ben ik op regelmatige basis ondersteunend aanwezig bij bijeenkomsten of voorlichtingen.

Rop Schrauwen

In de zomer van 2015 ben ik penningmeester en secretaris van StOMbP geworden. Voor mij een nieuwe uitdaging. Die past binnen mijn filosofie dat we de aarde hebben geleend van onze kinderen; kinderen die recht hebben op een veilige thuishaven om zich te kunnen ontwikkelen tot volwaardige en zelfstandige mensen. Dit betekent uiteraard dat ouders geen bedreiging mogen zijn voor hun kinderen. Helaas is dat niet altijd de realiteit. Denk aan de vele vormen van kindermishandeling waardoor kinderen gereduceerd worden tot angstige wezens, die daar hun hele leven last van blijven houden, zowel geestelijk als fysiek. Münchhausen by Proxy is een zéér ernstige vorm van kindermishandeling en de missie van StOMbP raakt mij.

Ik ben afgestudeerd opbouwwerker. Sinds 1983 ben ik huisman en heb mij in vele richtingen ontwikkeld.
Bestuurlijk:  als secretaris en later de penningmeester van theaterstichting Toendra; penningmeester van Stichting voor de Werkplaats, een initiatief van zeven ZZP-ers op het culturele en sociale vlak; schrijver van beleids- en werkplannen.
Financieel: penningmeester van 2 stichtingen; werken met een deelbegroting als produktieleider; het bijhouden van het huishoudboekje; sinds 2009 werk ik als kleine zelfstandige,  het runnen van een eenmanszaak.
Creatief: decorbouw;  zeven jaar de artistiek leider van de Nacht van de Monumenten; sinds 2001 stagemanager en later produktieleider van de professionele organisatie Muziektheater Hollands Diep; kunstobjecten maken van wilgentenen; de bouw van een Speelbos (zeventig meter wilgentunnel met een tipi als kruispunt); koken voor grote groepen.

Met mijn ruime ervaring op het bestuurlijke vlak wil ik helpen om StOMbP een veilige thuishaven te bieden. Een solide basis om haar werk te continueren en daar waar mogelijk te laten groeien.

Lien Daams

In 2015 ben ik benaderd door de toenmalig voorzitter van StOMbP om een kijkje te nemen in hun organisatie. Dit verzoek kwam niet omdat ik een overlever van Münchhausen by Proxy ben (want dat ben ik niet)  maar vanwege mijn maatschappelijke betrokkenheid, vooral rond het thema kindermishandeling. Sinds 1986 ben ik professioneel aan het werk met kinderen en allen die hen omringen.
De cijfers over kindermishandeling in Nederland zijn helder en schokkend.
MbP valt daarbij in de categorie “overige” en dat vind ik onacceptabel omdat er jaarlijks 6 kinderen overlijden aan deze vorm van kindermishandeling. Daarnaast worden kinderen die lijden onder Münchhausen by Proxy nog steeds niet gevonden en (h)erkent.
De schade echter die daders kinderen aanbrengen is levenslang en vraagt langdurige hulpverlening. Ik zou willen dat ik hier kon schrijven dat het boek van Nina Blom een gruwelijke uitzondering is en dat deze vorm van kindermishandeling niet zo erg is. Helaas, dat is het wel. Kinderen die hieronder lijden komen door voorlichting en scholing steeds beter en eerder in beeld. StOMbP heeft zich daar met veel mensen al jaren voor ingezet.
Het is een voorrecht om met Team StOMbP dit werk voort te zetten.
Ik hoop met mijn bijdrage kennis over MbP en de gevolgen voor kinderen te verspreiden. zodat kinderen eerder gevonden, gezien en gered kunnen worden.
Want mijn moto is:
“Kindermishandeling signaleren en aanpakken moet je samen doen.
Een positief verschil maken voor een kind, kan je helemaal alleen”.

Ambities en doelstelling

StOMbP wil zoveel mogelijk voorlichting, lezingen en trainingen geven aan doelgroepen zoals  kinderartsen, kinderrechters, onderwijs, hulpverleners en andere deskundigen die met kinderen in aanraking komen. Ons doel is dat MbP/PCF eerder herkend wordt en dat kinderen eerder gered kunnen worden. Een heel goede signalering is hierbij een eerste voorwaarde.
Professionals bieden wij handvaten in de vorm van informatie, gericht advies, lezingen en trainingen door heel het land.

In de afgelopen jaren heeft StOMbP zichzelf via lezingen bekend gemaakt. Door StOMbP in de media is MbP/PCF steeds meer in de spotlights gekomen.
Door Nina Blom is het boek “Je bent een verschrikkelijk kind” geschreven; inmiddels is de 10de druk uit.
In 2014 is een nieuwe documentaire gemaakt met financiële hulp van diverse fondsen in Nederland.

StOMbP blijft zich verder vormen en heeft een beleidsplan ontwikkeld, met als belangrijkste speerpunten

  • Het bereiken en ondersteunen van meer slachtoffers van Münchhausen by Proxy
  • Het bereiken en ondersteunen van professionals uit het werkveld
  • Het informeren en adviseren van scholen
  • Meer samenwerking met andere professionals (externe expertise)
  • Werving van vrijwilligers om onze missie verder uit te dragen
  • Het enthousiasmeren van meer mensen om onze donateurs te worden.

Wij zijn een non-profit organisatie.

Het geld dat bij onze stichting binnenkomt maakt dat wij ons werk kunnen doen en helpt ons datgene te bekostigen dat daarvoor nodig is.
Elke kleine bijdrage helpt om onze missie uit te dragen. Uw donatie is meer dan welkom! Door de button hieronder te gebruiken of maak uw donatie over op bankrekening:  IBAN: NL38INGB0005324830 t.n.v. StOMbP, Dordrecht. BIC: INGBNL2A

Vrijwilliger worden?

Er is veel te doen. Heeft onze missie uw interesse gewekt, dan horen wij graag hoe u uw kwaliteiten denkt in te kunnen zetten om ons aan te vullen in ons werk.
U kunt zich dan aanmelden via het contactformulier.
Wij vinden het belangrijk dat wij allemaal hetzelfde nastreven daarom vinden wij een kennismakingsperiode gewenst. Mocht na deze periode het enthousiasme wederzijds blijken, dan kijken we samen hoe we het uitdragen van de missie verder vorm gaan geven. Misschien ter overvloede willen wij nog benadrukken dat vanwege de gevoelige informatie bij ons beroepsgeheim / geheimhouding geldt.

Share